Privacy en sociale veiligheid

Privacybeleid

Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Frankendael belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Frankendael betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag, verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, bijvoorbeeld ten aanzien van zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten, die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland, die je hier kunt downloaden:

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen, die een functie heeft binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag is één van de maatregelen, die Scouting Frankendael getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers overeenkomen met de wensen van onze organisatie, voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoud van de functie, de gedragscode, het Huishoudelijk Reglement en allerlei trainingen, die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Frankendael zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Frankendael een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Nadine Stomilovic is de vertrouwenspersoon binnen Scouting Frankendael. Nadine heeft jarenlang deel uitgemaakt van onze groep. Zij is onder andere actief geweest als bever- en scoutsleidster en door haar ervaring in allerlei functies binnen en buiten Scouting kan ze zich erg goed inleven in diverse situaties en personen. Nadine is niet wekelijks aanwezig in het clubgebouw en daardoor zeer goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren. Nadine is bereikbaar via vertrouwenspersoonfrankendael@gmail.com.